آرشیو ماهانه

مهر ۱۳۹۵

فلوتر بطنی قلب

فلوتر بطنی (VFL) نوعی VT تک شکلی با سرعت 300 ـ 280 ضربان در دقیقه همراه با بی‌ثباتی همودینامیک است. فیبریلاسیون بطنی (VF) یک ریتم بطنی مغشوش و نامنظم است که منجر به انقباض غیرمؤثر بطن، کلاپس سریع همودینامیک و در صورتی که فوراً خاتمه نیابد.…

تاکی‌کاردی بطنی قلب

اختلالات ریتم بطنی تاکی‌کاردی بطنی تاکیکاردی بطنی (VT) به معنای رخداد حداقل سه موج پیاپی دپولاریزاسیون بطنی با سرعت بیشتر از 100 ضربان در دقیقه می‌باشد. کمپلکس‌های QRS در ECG سطحی مشابه آنچه در مورد VPC ذکر شده، پهن انحرافی هستند و ممکن…

اختلالات ریتم قلب: تاکیکاردی فوق بطنی و سندرم ولف ـ پارکیسنون ـ وایت

اختلالات ریتم گره دهلیزی ـ بطنی (پیوستگاهی «atrioventricular NODAL Janctional rhythm») تاکی کاردی ورود مجدد گره AV تاکیکاردی ورود مجدد گره AV (AVNRT) شایع‌ترین تاکیکاردی فوق بطنی (SVT) حمله‌ای است که مشخصهٔ آن شروع و خاتمهٔ ناگهانی…

فیبریلاسیون دهلیزی

فیبریلاسیون دهلیزی (atrial fibrillation) (AF) شایع‌ترین تاکی‌آریتمی فوق بطن مداون است. براساس فرضیه Moe، این آریتمی ناشی از حلقه‌های ورود مجدد متعددی است که در هر دو دهلیز جریان دارند. این امواج کوچک (wavclet) ممکن است کوچک شده، سرعت هدایت…

فلوتر دهلیزی

فلوتر دهلیزی (atrial fluter) (AFL) یک تاکیکاردی ناشی از ورود مجدد است که کانون آن در دهلیز راست قرار داشته و دهلیز چپ به صورت پاسیو فعال می‌شود. مدار ورود مجدد مذکور از جلو به دریچه سه لتی و از عقب به ستیغ انتهایی و ستیغ استاش محدود می‌شود.…

تند زدن و طپش سریع قلب یا تاکی آریتمی‌ها

تاکی آریتمی‌ها (tachyarrhythmias) تاکی آریتمی‌ها به انواع زیر تقسیم‌بندی می‌شوند: فوق بطنی، بطنی، و ناشی از تحریک پیش‌رس (preexcited). در طی تاکیکاردی فوق بطنی (SVT)، بطن‌ها از طریق سیستم هیس ـ پورکنژ طبیعی دپولاریزه می‌شوند، با یا…

کند زدن قلب – طپش آهسته قلب یا برادی آریتمی‌ها و بلوک‌های قلبی

برادی آریتمی‌ها برادی آریتمی‌ها معمولاً ناشی از اختلال عملکرد گره سینوسی یا بلوک دهلیزی بطنی هستند. اختلال عملکرد گره سینوسی اختلال عملکرد گره سینوسی ممکن است به صورت برادیکاردی سینوسی، مکث سینوسی (sinus pause) یا اسیت سینوسی (sinus…

آریتمی‌های قلبی: کمپلکس‌های زودرس بطنی

کمپلکس‌های زودرس بطنی (venricular premature complexes) کمپلکس زودرس بطنی (VPC) عبارت است از دپولاریزاسیون زودرسی که از یک کانون بطنی منشأ گرفته است. از آنجایی که این ایمپالس اغلب به دهلیزها منتقل نمی‌شود لذا، باعث تنظیم مجدد گره سینوسی ـ…

آریتمی‌های قلبی: کمپلکس‌های زودرس پیوستگاهی

کمپلکس زودرس پیوستگاهی (JPC) عبارت است از یک ضربان زودرس که از منطقه پیوستگاهی گره دهلیزی بطنی منشأ می‌گیرد، این منطقه شامل گره دهلیزی ـ بطنی، منطقه اطراف گره دهلیزی ـ بطنی، و دستهٔ هیس می‌باشد. پس از شکل گرفتن، ایمپالس در دو جهت انتشار…

آریتمی‌های قلبی: کمپلکس‌های زودرس دهلیزی

آریتمی‌های قلبی ناشی از اختلال در تشکیل ایمپالس و / یا اختلال در هدایت ایمپالس همراه با پدیده ورود مجدد که شایع‌ترین مکانیسم زمینه‌ای آریتمی است، می‌باشند. از نظر بالینی، آریتمی‌های قلبی را می‌توان به سه دسته تقسیم‌بندی کرد: (1) ضربانات…

آریتمی‌های قلبی

آریتمی‌های قلب بر اثر، اختلالات تولید تکانه الکتریکی (impulse formation) و یا اختلالاتت هدایت تکانه (impulse conduction) پدید می‌آیند. اختلالات تولید تکانه شامل اتوماتیسیته تشدید یافته یا غیرطبیعی و فعالیت تحریک شده (triggered activity)…

پتانسیل عمل قلبی و سیستم هدایت طبیعی

فعالیت الکتریکی یک سلول قلبی واحد را می‌توان به کمک یک میکروالکترود ثبت کرد و مشاهده کرد که پتانسیل پایه یک میوسیت در حدود 80 ـ تا 90 ـ ملی ولت است. این پتانسیل استراحت ناشی از تجمع پتاسیم در داخل سلول و خارج کردن سدیم از سلول توسط عمل…

چگونه از بروز مجدد سکته قلبی در بیماری که سکته کرده جلوگیری کنیم؟

پیشگیری ثانویه در سندرم کرونری حاد بخش مهمی از درمان بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد شامل درمان‌هایی جهت پیشگیری ثانویه است. حدود 70% مرگ‌ومیر ناشی از بیماری عروق کرونر و 50% MI ها در بیمارانی رخ می‌دهد که سابقهٔ بیماری شریان کرونر…