آمبولی ریه چیست؟ علایم آن کدام‌ها هستند؟ راه‌های تشخیص و درمان آن

0

علت‌های آمبولی ریه

 • PE زمانی رخ می‌دهد که لخته خون از سیستم وریدی عمقی جدا شده و به ریه‌ها منتقل شود، اغلب موارد منشاء آمبولی از ترومبوز ایلئوفمورال ولی ممکن است از وریدهای لگن یا اندام فوقانی هم باشد.
 • ریسک فاکتورها: بیماری وریدی اندام تحتانی، سرطان، CHF، جراحی اخیر، بی‌حرکت‌سازی، سابقه فامیلی، حامگلی، پاراپلژیا، DVT قبلی، مصرف OCP، تروما، شرایط افزایش انعقادپذیری (فاکتور V لیدن، آنتی فسفولیپید آنتی‌بادی، کمبود پروتئین C و S)
 • PE غیر ترومبوتیک: آمبولی چربی، آمبولی هوا، آمبولی مایع آمنیوتیک

تشخیص افتراقی آمبولی ریه

 • سندروم حاد کرونر
 • CHF
 • دیسکسیون آئورت
 • پریکاردیت/ تامپوناد
 • پنومونی
 • برونشیت
 • COPD پیشرفته
 • آسم
 • افیوژن پلور
 • پنوموتوراکس
 • درد عضلانی اسکلتی قفسه سینه
 • حملهٔ اضطرابی
 • شکستگی دنده
 • GERD

اپیدمیولوژی آمبولی ریه

 • ۶۰۰۰۰۰۰ مورد در سال
 • ۵۰% < تشخیص داده نمی‌شود.
 • ۹۰% ناشی از DVT اندام تحتانی است
 • ۵۰% بیماران با تظاهرات DVT، همزمان PE دارند.
 • تریاد ویرشو بیانگر افزایش خطر تشکیل ترومبوز است: ترومای اندوتلیال، استاز، افزایش انعقادپذیری.

 آمبولی ریه

علایم و نشانه‌های آمبولی ریه

 • تنگی نفس
 • درد سینه پلورتیک
 • تاکی‌پنه
 • تاکیکاردی
 • اضطراف
 • سرفه
 • کراکل
 • تب
 • هموپتیزی (۳۰% موارد) ناشی از انفارکت ریه
 • نشانه‌های DVT اندام تحتانی: ادم، تندرنس ساق پا نشانهٔ Homan (درد پلانتار فلکشن).
 • سنکوپ در ۱۰% موارد
 • PE گسترده: افت فشار، نشانه‌های نقص عملکرد حاد قلب راست.

تشخیص آمبولی ریه

 • آنژیوگرام ریه استاندارد طلایی تشخیص است ولی فقط در موارد مشکوک انجام می‌گیرد.
 • اسکن V/Q: اسکن نرمال PE را رد می‌کند: اسکن انتخابی برای PE تشخیص دهنده است. اکثر بیماران به آزمایش بیشتر نیاز درند.

D-Dimer: غیراختصاصی، تنها تست الایزا حساسیت لازم را برای رد PE دارد و فقط در بیماران کم خطر ارزش دارد.

 • CT اسپیرال (هلیکال): حساسیت برای PE دیستال تحت بررسی است.
 • اسکن دوبلکس وریدهای اندام تحتانی: نتیجهٔ مثبت ارزش تشخیصی دارد ولی نتیجهٔ منفی PE را رد می‌کند، زمانی که تست اولیه (V/Q یا CT) تشخیص دهنده نیست استفاده می‌شود.
 • ABG: افزایش گرادیان شریانی- آلوئولی (ممکن است نرمال باشد)
 • CXR: معمولاً نرمال: شاید افیوژن پلورال دیده شود، ارتشاح گوه شکل (Hump و Hamptons)
 • EKG: نرمال یا تاکیکاردی، شاید S۱Q۳T۳ یا RV Strain دیده شود.
 • ارزیابی وضعیت افزایش انعقادپذیری نیز در نظر گرفته شود.

درمان آمبولی ریه

 • اکسیژن
 • ضدانعقاد: شروع هپارین وریدی یا LMWH (کاهش خونریزی و مرگ و میر) در صورت شک بالینی به PE کومادین درمانی باید حداقل ۶ ماه ادامه یابد، ادامه درمان به صورت نامحدود به علت زمینه‌ای بستگی دارد.
 • فیلتر IVC: در صورت عدم امکان مصرف ضدانعقادها، آمبولی مکرر علی رغم مصرف ضدانعقاد، PE وسیع یا وضعیت پایه قلبی یا ریوی ضعیف
 • در صورت پایین بودن فشار خون: مایعات وریدی، نوراپی نفرین، ترومبولیز یا جراحی نیز باید در نظر باشد.
 • درمان ترومبولیتیک سیستمیک: در PE وسیع با افت فشار یا هایپوکسمی مقاوم
 • آمبولکتومی ریوی: گاهاً در افت فشار مقاوم به درمان و آمبولی ریوی ثابت شده استفاده می‌شود.

پیش آگهی/ سیر بیماری آمبولی ریه

 • علایم بالینی به اندازهٔ آمبولی که از غیرقابل توجه تا یک آمبولی زینی بزرگ که شریان‌های اصلی ریه را مسدود می‌کند متغیر است بستگی دارد آمبولی باعث بیش از ۵۰% انسدادهای بستر عروق ریوی است و می‌تواند باعث نارسایی حاد بطن راست شود.
 • وضعیت قلبی ریوی اولیه بیمار یکی از عوامل مهم پیشگویی‌کننده پیامد بیماران است.
 • سیر بالینی و برگشت آمبولی به علت ایجادکنندهٔ لخته بستگی دارد
 • آمبولی مکرر و مزمن ممکن است باعث افزایش فشارخون ریوی و نارسایی ریوی و کورپولمونل شود.
 • افزایش انعقادپذیری خطر عود را بیشتر می‌کند.
 • مرگ و میر در بیماران درمان شده ۲-۱۰% و در بیماران درمان نشده ۳۰-۲۰% است.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.