در عصر یخبندان چه اتفاقی برای حیوانات رخ داد؟

0

دوران عظیم یخبندان یا عصر یخ، هنگامی اتفاق افتاد که توده عظیمی از یخ از سمت شمال بتدریج بطرف جنوب سرازیر شده و قسمت‌های زیادی از جهان را پوشانید. توده یخ آمریکای شمالی را فراگرفت و تود‌ه‌ای نیز بطرف اروپای شمالی آمده و تا سیبری باختری را پوشاند.

چه وقت این واقعه اتفاق افتاد؟ تصور می‌شود که تقریبا در ۰۰۰ر۰۰۰ را سال پیش شروع شد. چه موقع پایان یافت؟ در بعضی از جا‌های اروپا ممکنست که فقط در چند هزار سال پیش خاتمه یافته باشد ولی در برخی قسمت‌های جهان در حقیقت هنوز پایان نیافته است، دوران یخبندان هنوز در قطب جنوب و‌گرین لند باقی است. و میلیون‌ها میل مربع از سرزمین‌های اروپای مرکزی در زیر ورقه عظیمی از یخ که تا لندن، رومانی و انتهای نواحی جنوبی روسیه امتداد می‌یافت. | مدفون گردید.

وقتیکه دوران یخبندان فرا رسید، حیوانات قطب شمال کره زمین درحالیکه پیشاپیش این توده‌های یخ بودند، بطرف جنوب مهاجرت کردند. ولی حیواناتی که نمی‌توانستند در مقابل شرایط محیط جدید و سردتر پایداری کنند، مجبور شدند که با بمناطق گرمتر رفته یا از بین بروند. از این حیوانات وحشی بومی در حال حاضر فقط در آمریکا یافت می‌شوند که خود بقایای معدودی از انواع و اقسام حیوانات عظیم الجثه وحشی را تشکیل می‌دهند که قبل از دوران یخبندان میزیسته‌اند.

البته، انسان قادر بود که زندگی خود را با شرایط آب و هوای سردتر وفق دهد. این کار محتملا بانسان کمک کرد تا استعداد خود را بکار اندازد و بعلاوه شرایط دشوار زندگی باعث شد که انسان از مغز و نبوغ خود کمک رفته و بخیات ادامه دهد.

نباتات هم با شروع یخبندان و حرکت یخ‌ها، بطرف جنوب منتقل گردیده و هنگامیکه یخ‌ها ذوب گردید مجددا نقل مکان کرده‌اند. ولی انواع زیادی از درختان و نباتات از بین رفتند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.