آلکالوز متابولیک چه علت‌هایی دارد؟

0

۳ علت آلکالوز متابولیک عبارتند از

1- افزایش مصرف بیکربنات اگزوژن: مانند تجویز حاد مواد قلیایی و یا سندرم شیر قلیا. این علت غیرشایع می‌باشد.

۲- آلکالوز متابولیک همراه با کاهش حجم ECFV: در این بیماران متعاقب کاهش حجم خارج سلولی، ‌ترشح آلدوسترون به صورت ثانویه افزایش می‌یابد و موجب هیپرآلدوسترونیسم هیپررنینمیک می‌شود. در همراهی با کاهش حجم، هیپوکالمی و هیپوکلرمی هم وجود دارند. در این گروه فشار خون طبیعی است. آلکالوز این بیماران با تجویز NaCl و KCI اصلاح می‌شود (حساس به سالین).

۳- آلکالوز متابولیک به همراه افزایش حجم ECFV: به علت هیپرآلدوسترونیسم اولیه ایجاد می‌شود. آلکالوز در این بیماران همراه با هیپرتانسیون، هیپرکالمی و افزایش می‌نرالوکورتیکوئید‌ها می‌باشد. آلکالوز این بیماران با تجویز NaCl و KCI اصلاح نمی‌شود بلکه به کمک درمان دارویی و جراحی بهبود می‌یابد (مقاوم به سالین).

نوشته‌های پیشنهادی

آگهی متنی در همه صفحات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.