سطوح سازمان‌یابی حیات یاخته چه هستند؟

0

کوچک‌ترین واحدی که همه ویژگی‌های حیات را دارد.

بافت: تعدادی یاخته که با یکدیگر همکاری می‌کنند.

اندام: از چندین بافت مختلف تشکیل می‌شود.

دستگاه: از چندین اندام تشکیل شده است.

جاندار: از چندین دستگاه تشکیل شده و موجودی جداگانه است.

جمعیت: تعدادی از افراد یک گونه است که با هم در یک زمان معین و در یک مکان معین زندگی می‌کنند.

اجتماع: شامل چندین جمعیت مختلف است که در یک مکان زندگی می‌کنند.

بوم سازگان: جمعیت‌های گوناگون که در یک زیستگاه با هم تعامل دارند، همراه با عوامل محیطی آن‌ها.

زیست بوم: شامل چندین بوم سازگان است.

زیست کره: شامل همه جانداران، همه زیستگاه‌ها و همه زیست بوم‌های زمین است.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.