قانون سقوط آزاد اجسام چیست؟

0

جسم در حال سقوط شئی بدون تکیه گاه است که بوسیله نیروی جاذبه بطرف سطح زمین کشیده می‌شود. جاذبه، نیروی کره زمین برای جذب سایر اجسام بطرف سطح زمین است. هنگامی که مقاومت هوا نباشد، تمام اجسام براساس یک قانون عمومی سقوط می‌کنند. این قانون بنام قانون سقوط آزاد اجسام معروف است و اولین بار بوسیله دانشمند ایتالیایی، گالیله، در سال‌های ۱۵۰۰ کشف شد.

گالیله آزمایش‌هایی برای اجسام در حال سقوط در آزمایشگاه خود انجام داد و از روی این آزمایشات این قانون جدید را نتیجه گرفت. در خلاء ما سرعت یک جسم در حال سقوط تنها به ارتفاع سقوط بستگی داشته و به وزن جسم بستگی ندارد. هر چه سقوط جسم طولانی‌تر باشد، سرعت حرکت آن تندتر است. وقتی جسمی سرعت می‌گیرد، می‌گوئیم شتاب گرفته است. یک جسم در حال سقوط آزاد شتابی برابر ۱۰ متر بر مجذور ثانیه دارد. یعنی در هر ثانیه سقوط جسم ۱۰ متر به سمت پائین سرعت دارد.

یک جسم در حال سقوط یک ثانیه بعد از شروع سقوط آزاد، به ازای هر ثانیه ۱۰ متر سرعت دارد، یعنی یک ثانیه بعد از سقوط بازای هر دو ثانیه ۲۰ متر سرعت دارد. اما همواره این جسم تا رسیدن به سطح زمین با این میزان سرعت نمی‌گیرد. بلکه به اوج سرعت خود می‌رسد و بواسطه مقاومت هرا محدودیتی در سرعت سقوط جسم وجود دارد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.