معرفی و بررسی کتاب فیزیک و طبیعت

0

ورنرهایزنبرگ، یکی از بزرگترین فیزیکدان‌های قرن بیستم، در این کتاب تحول دیدگاه فیزیک مدرن نسبت به طبیعت را روایت می‌کند، از علیت و تفکر فلسفی می‌گوید، مفهوم طبیعت را در تاریخ علم پی می‌گیرد و به آرای پیشگامان فیزیک مدرن می‌پردازد. نسخه اصلی این کتاب سال ۱۹۶۲ در لندن چاپ شده است. (ورنر هایزنبرگ» نویسنده این کتاب، متولد ۱۹۰۱ و درگذشته به سال ۱۹۷۶ است.

او یکی از بزرگترین فیزیکدان‌های قرن بیستم است که در کتاب فیزیک و طبیعت))، تحول دیدگاه فیزیک مدرن نسبت به طبیعت را روایت کرده است. در این مسیر نیز از علیت و تفکر فلسفی گفته و مفهوم طبیعت را در تاریخ علم تشریح کرده است. نکته بسیار مهمی که هایزنبرگ بر آن تأکید دارد، اهمیت آگاهی از فرهنگ کلاسیک و مطالعه فلسفه و تاریخ اندیشه غربی در آموزش دانشمندانی است که فقط متخصص نیستند و می‌خواهند تبعات عملی و نظری کار خود را در بستر مجموعه گسترده فعالیت‌های بشری بسنجند.

او در این کتاب خود آرا و نظریات پیشگامان و مقدمان فیزیک مدرن را معرفی و تشریح کرده و بر این باور است که فیزیک مدرن، با کشفیات کپلر، گالیله و نیوتن متولد شد؛ چراکه کشفیات این دانشمندان، با تصویر قرون وسطایی از طبیعت، قطع ارتباط کرد و مسیر جدیدی را باز کرد. کتاب پیش رو ۶ فصل اصلی دارد که به ترتیب عبارت‌اند از: مفهوم طبیعت در فیزیک معاصر»، «فیزیک اتمی و قانون علیت»، «آموزش کلاسیک، علم و غرب))، «آغاز علم نوین))، (ریشه‌های جهان بینی مکانیکی و ماتریالیستی) و «بحران مفهوم مکانیکی-ماتریالیستی».

نویسنده در فصل اول، مسئله طبیعت، فناوری و علم را به عنوان جزئی از تعامل انسان و طبیعت در سه بخش بررسی کرده است. در فصل دوم هم که پنج بخش دارد، مفهوم علیت، قوانین آماری، خاصیت آماری نظریه کوانتوم و تاریخچه فیزیک اتمی جدیدتر و نظریه نسبیت و زوال جبرگرایی بررسی شده‌اند.

هایزنبرگ در فصل سوم هم در قالب پنج بخش، دلایل سنتی در دفاع از آموزش کلاسیک، توصیف ریاضی طبیعت، اتم‌ها و آموزش کلاسیک، علم و آموزش کلاسیک و ایمان به وظیفه را تشریح کرده است. چهارمین فصل کتاب، «آغاز علم نوین» است که نویسنده در آن، در قالب پنج بخش دیگر، به یوهان کپلر، گالیلئو گالیله، اسحاق نیوتن، اصول ریاضی فلسفه طبیعی و اصول ریاضی فلسفه طبیعی پرداخته است.

به کارگیری روش‌های نیوتن))، «کریستیان هویگنس»، گاسندی، بویل، دکارت»، «ژان لورون دالامبر»، ژولین اوفری ڈلاتری» و «ویلهلم اوستوالد» هم عناوین ۶ بخش فصل پنجم کتاب هستند. ششم و آخرین فصل کتاب هم که درباره بحران مفهوم مکانیکی-ماتریالیستی است، ۲ بخش «هاینریش هرتس» و «لویی دوبروی» را در برمی گیرد.

منبع: روزنامه سازندگی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.