معنی appreciate به فارسی چیست؟

0

معنی appreciate

قدردانی کردن، درک کردن، تقدیر کردن، احساس کردن، بربهای چیزی افزودن، قدر چیزی را دانستن
معانی دیگر: سپاسگزار بودن، ارزش قایل شدن، امتنان داشتن، ارزش چیزی را دانستن و از آن لذت بردن، (با نظر مساعد) ارزیابی کردن، (در مورد قیمت و ارزش) بالا رفتن یا بردن، ترقی کردن (در مقابل: depreciate)، قدردانی کردن از


۱ : to understand the worth or importance of (something or someone) : to admire and value (something or someone) The company strives to make its employees feel appreciated. Living in the city has taught me to appreciate the differences between people. Those who appreciate fine wine will enjoy reading the restaurant’s wine list.
۲ : to be grateful for (something) I really appreciated the information you gave me. I don’t appreciate being ignored. [=I do not like to be ignored] Your help the other day was greatly appreciated.
۳ —used to make a polite request I would appreciate it if you would tell your father to call me. [=please tell your father to call me]

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.