نخستین مجله‌ها چه زمانی منتشر شدند؟

0

سیمین د خت گود رزی

منبع: magazinedesigning.com

همیشه «نخستین» ها د ر هر زمینه ای جالب توجه‌اند ؛ این که چه‌طور یک پد ید ه آغاز می‌شود ، رشد  می‌کند ، د نباله‌د ار می‌شود ، تغییر می‌کند  و گاه پرطرفد ار می‌شود .

برای اصحاب رسانه و صاحبان نشریات، «نخستین شماره» سرفصل خاطرات زیاد ی است که تلخ و شیرینِ آن همگی د ر گذر سال‌ها و زیر گرد  زمان، همرنگ می‌شوند .

اما نخستین شماره از نخستین مجلهٔ اد بی د نیا د ر کجا و چه‌طور منتشر شد ؟ این پرسشی است که چند ی پیش «مگزین د یزاین» به آن پرد اخته است:

د ربارهٔ تاریخ و چه‌گونگی شکل گیری مجلات می‌توان کتاب‌ها نوشت اما نوشتن د ر صفخات محد ود  مجله یعنی رعایت اختصار!

نخستین متن چاپ شد ه د ر قالب مجله، سال ۱۶۶۳ میلاد ی د ر آلمان شکل گرفت. نام طولانی این مجله «اربولیچه موناتس اونترد انگن» (Erbauliche Monaths Unterredungen) بود  که به مسائل اد بی و فلسفی روزگار خود  می‌پرد اخت. همهٔ مطالب این مجله تقریباً توسط یک نویسند ه به سرانجام می‌رسید  و طبعاً مخاطب آن هم جامعهٔ کوچکی از افراد  باهوش و باسواد  آلمان د ر چهار قرن پیش بود .

بد یهی است که د ر این گونه موارد  فرانسوی‌ها سعی می‌کنند  از قافله عقب نمانند  و همین شد  که د ر سال ۱۶۷۲ نویسند هٔ فرانسوی ژان د ونا د ویز مجلهٔ له مرکیور گالانت (Le Mercure Galant) را تأسیس کرد ‌.

د ر این مجله اتفاقاتی که د ر د اد گاه‌ها می‌افتاد  همراه با خبرهایی از تئاتر و اد بیات منتشر می‌شد . صاحبان گالانت پس از مد تی توانستند  مجلهٔ خود  را د ر سرتاسر اروپا منتشر کنند ‌.

د ر این میان زنان نیز بی‌کار نماند ند . نخستین مجله ای که آن‌ها به طور مستقل منتشر کرد ند  د ر سال ۱۶۹۳ و د ر شهر لند ن بود . مجلهٔ آنان لید یز مرکوری (Ladie‌’s Mercury‌) نام د اشت و تا مد ت‌ها به طور مرتب و د وره‌ای چاپ می‌شد ‌.

اما یک نکتهٔ جالب توجه د ربارهٔ واژهٔ مگزین (Magazine) وجود  د ارد . این واژه برای اولین بار د ر نام یکی د یگر از نخستین مجلات انگلیسی به اسم جنتلمنر مگزین (Gentleman’s Magazine) د ر سال ۱۷۳۱ به کار رفت. این لغت د ر اصل از کلمهٔ «مخزن» عربی گرفته شد ه بود . تعبیر کسانی که این نام را انتخاب کرد ند  این بود  که مجله مانند  انباری عمل می‌کند ‌ که اشیاء ارزشمند  را د ر خود  نگه می‌د ارد .

پیش از این، «مگزین» د ر زبان های اروپایی فقط با معنای انبار به ویژه برای ملوانان و مسافران کشتی به کار می‌رفت اما اد وارد ‌ کیو، صاحب نشریهٔ جنتلمنر مگزین آن را برای همیشه وارد  د نیای مطبوعات کرد .

د ر د وره هایی که از آن‌ها یاد  شد  رفته رفته مجلات رونق چشمگیری یافتند  و مخاطبان آن‌ها نیز از طیف خاص به طبقات متوسط جامعه گسترش پید ا کرد ند . همین امر سبب می‌شد ‌ تا هزینه‌های چاپ و نشر بالا رفته، مشکلات مالی یکی یکی از راه برسند . از سوی د یگر د ستگاه‌های اولیه چاپ، تعد اد  محد ود ی کاغذ را د ر خود  جای می‌د اد ند . بنابراین ارتقا و گسترش کار نیازمند ‌ هزینه‌هایی بود  که صرفاً از راه فروش مجله تأمین نمی شد . این‌جا بود  که پای تبلیغات به مجله‌ها باز شد .

قرن ۱۹ را باید  آغازگر ورود  تبلیغات به مطبوعات د انست. د ر ابتد ا خود  تبلیغات شامل مالیات سنگین می‌شد  اما کم کم د خل و خرج‌ها به تعاد ل رسید  و مالیات برای تبلیغ د ر موارد ی حذف و د ر موارد ی تعد یل شد .

اواخر قرن ۱۹ انبوه مجلات وارد  بازار شد ند  و چنان با صنعت و تجارت د رآمیختند ‌ که مجله یکی از مهم‌ترین ارکان و ابزارهای اقتصاد ی شد ‌.

آزما , دی ۱۳۹۷ – شماره ۱۳۵

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.