زیباترین کاخ‌های روسای جمهور دنیا

0

سید ایمان ضیابری

*کاخ کرملین در روسیه زیباترین کاخ ریاست جمهوری دنیا است این ساختمان مجموعه‌ییبسیار مستحکم در قلب مسکو که مشرف به رود مسکو از سمت جنوب، کلیسای جامع سنباسل و میدان سرخ از شرق (که اغلب از سوی غربی‌ها با خود کرملین اشتباه گرفته می‌شود) و باغ الکساندر از غرب است. اولین سازه‌های سنگی ثبت شده در کرملین، به دستور ایوانکالیتا در اواخر دهه ۱۳۲۰ میلادی که پایتخت حکومتی خود را از کی یف به مسکو تغییر دادساخته شدند. در سال ۱۴۷۵، قلمرو حکومتی روسیه وسطی در دوره حکومت ایوان کبیر متحدشد. مردی که عنوان یگانه پادشاه کبیر کل روسیه را کسب کرد و باور داشت که مسکو، تنهاجانشین قانونی و شایسته رم و قسطنطنیه است. در راه محقق کردن آرزوهای شاهانه و جاهطلبانه‌اش، ایوان طرح بازسازی کاخ کرملین را ارائه داد و جمعی از آرشیتکت‌های ایتالیاییدوره رنسانس مانند پیترو آنتونیوسولاری و مارکو روفو را دعوت کرد. در طول تسلط ناپلئونبر روسیه در سال ۱۸۱۲، نیروهای فرانسوی کاخ کرملین را از ۲ تا ۱۱ سپتامبر محاصره کردند. وقتی ناپلئون مسکو را کاملا تسخیر کرد، دستور داد تا کرملین کاملا منفجر شود. انبار مهماتجنگی کاخ کرملین، بخش‌های متعددی از دیوار کرملین و بسیاری از برج‌های کرملین با این انفجارها منهدم شدند و کلیساها و تالارهای گرانبهایی آتش گرفتند. انفجارها تا سه روز از ۲۱ تا ۲۳ اکتبر ادامه یافتند. خوشبختانه باران، آتش‌ها را خاموش کرد و خسارات بسیار کمتر ازمیزان تخمین زده بود. بعد از آن مقامات شوروی پایتخت حکومت را دوباره از پتروس گرادبه مسکو منتقل کردند.

پالاس پرژیدنسکی (لهستان)

کاخ پرژیدنسکی در ورشو پایتخت لهستان بناییباشکوه به سبک معماری یونان باستان و آخرین نمونه از سازه‌هایی است که در سایت کراکوفسکیپرژدمیشیه پس از سال ۱۶۴۳ ساخته شده است. درطول سالیان، این ساختمان بارها تجدید بنا و دوبارهسازی شده است. در ۱۷۵ سال نخست آن، این کاخدارایی خصوصی خانواده‌های اعیان و اشراف لهستانیبود. در سال ۱۷۹۱، این کاخ طرح ریزان و حامیانمشروطه سوم ماه مه لهستان را میزبانی کرد. نخستیننظام مشروطه تدوین شده ملی اروپا و دومین انقلابمشروطه دنیا پس از ایالات متحده. در سال ۱۸۱۸ بود که پالاس پرژیدنسکی، وقتی به جایگاه استقرارنایب السلطنه کنگره لهستان در تحت سلطه روسیهبدل شد، فعالیت مداوم خود را به عنوان یک بنایحکومتی شروع کرد. در پی قیام عمومی تصرفشد و به مسند شورای وزیران بدل شد. در طولجنگ جهانی دوم، این قصر به عنوان جایگاه استقرارآلمانی‌های اشغالگر استفاده شد و پس از شورش عمومی ۱۹۴۴ نیز دست نخورده و سالم باقی ماند. پس از جنگ نیز فعالیت خود را به عنوان محل اقامتاعضای شورای وزیران لهستان ادامه داد.

پالاسیو دوپلانتالو (برزیل)

پالاسیو دوپلانتالو محل کار رسمی رئیس‌جمهوربرزیل است. این کاخ در پراخادوس ترس در برازیلیا، پایتخت برزیل قرار دارد. به عنوان محل کار رسمیحکومت، واژه پلانتالو به معنای زمین مسطح، به عنوانکنایه‌یی برای شعبه رسمی و اختصاصی حکومتاستفاده می‌شود. معمار پالاسیو، اسکار نایمیر نام داردکه سازنده بسیاری از بناهای مهم در پایتخت جدیدبرزیل است. ایده اصلی، ایجاد تصویر سادگی ومدرنیسم با استفاده از خطوط منحنی و امواج صافبرای ساختن ستون‌ها و ترکیب‌های ساختمانی خارجیبود. این قصر، چهار طبقه است و مساحتی برابر با ۳۶‌ هزار متر مربع دارد. چهار بنای القماری نزدیک به ساختمان نیز بخشی ازمجموعه هستند.

پالاتزودل کوییریناله (ایتالیا)

این قصر در ویادل کوییریناله واقع شده و روبه‌روی پیزا دل کوییریناله قراردارد. در سال ۱۵۷۳ توسط پاپ گریگوری ساخته شد تا به عنوان محلاقامت تابستانی پاپ‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این ساختمان برایبسیاری از گردهمایی‌های پاپ استفاده می‌شد. این بنا تا سال ۱۸۷۰‌ به عنواناقامتگاه روحانیون مسیحی فعالیت می‌کرد و همچنین دفاتر مرکزی مسوولدولت محلی را میزبانی می‌کرد. در ستامبر ۱۸۷۰، آنچه که از حکومتپاپ‌ها باقی مانده بود نیز سرنگون شد. تقریبا پنج ماه بعد در سال ۱۸۷۱‌، رمبه پایتخت حکومت جدید ایتالیا بدل شد. قصر پالاتزو در هنگام اشغال رم، تصرف و به محل اقامت رسمی سلطنتی پادشاهان ایتالیا بتدیل شد. هرچنددر واقع برخی از پادشاهان به ویژه شاه ویکتور امانوئل سوم (که از ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۶ حکومت کرد) در اقامتگاه‌های شخصی دیگری سکونت داشتند اماپالاتزو دل کوییریناله به عنوان دفتر و محل فعالیت‌های حکومتی استفادهمی‌شد. سلطنت پادشاهی در سال ۱۹۴۶ برافتاد و از آن‌پس، این قصر بهعنوان محل اقامت رسمی و دفتر کار رئیس‌جمهورهای ایتالیا به‌کار رفت.

گراسالکوویچ پالاس (اسلواکی)

گراسالکوویچ پالاس، قصری در براتیسلاوا است و محل اقامت ریاستجمهوری اسلواکی به شمار می‌رود. این قصر در نزدیکی محل اقامتتابستانی اسقف اعظم قرار گرفته است. این قصر، ساختمانی با سبک معماریقرن ۱۸‌ میلادی به همراه یک باغ فرانسوی دارد. قصر گراسالکوویچ در سال ۱۷۶۰ برای کنت آنتال گراسالکوویچ، نجیب‌زاده مجارستانی یک خانوادهکروات که به عنوان سرپرست مجتمع مجارستانی (نوعی از وزارت اقتصاد ودارایی در پادشاهی مجازستان) فعالیت می‌کرد توسط معمار آنتون مایرهوفرساخته شد. در این کاخ بسیاری از اتاق‌های زیبا و یک پلکان مجذوب‌کنندهوجود دارد.

شلوس بلویر (آلمان)

شلوس بلویو کاخ دوره ملوک الطوایفی در مرکز برلین است. این کاخ درضلع شمالی تایرگارتن پارک در اطراف نماد پیروزی آلمان با نام «اسپیروگ ۱» قرار دارد. این کاخ محل اقامت اصلی رئیس‌جمهور آلمان از سال ۱۹۹۴ بوده است. این بنا در سال ۱۷۸۶‌ برای شاه فردیناند پروشه برادر کوچک‌ترشاه فردیناند دوم توسط معماری به نام فیلیپ دانیل باومن به عنوان اقامتگاهتابستانی این پادشاه ساخته شد. کاخ جدید در محل احداث بنایی قدیمیتوسط نوبلزدروف، ساخته شده در سال ۱۷۴۳ بنا شد. این بنا، اولینساختمان نئوکلاسیک در آلمان بود و سه عنصر اصلی داشت؛ ساختمانمرکزی با ۱۹‌ اشکوبه، پایه مرکزی با ستون‌های کورینتیانی و بال‌هایی درهر دو طرف. این ساختمان با پارکی به وسعت ۲۰ هکتار احاطه شدهاست. شلوس بلویو به عنوان محل اقامت رسمی پادشاه آلمان تا سال ۱۹۱۸ فعالیت می‌کرد. قرارداد پایان‌بخش جنگ‌های فرانسه و آلمان در ۳ سپتامبر ۱۸۷۰ در همین قصر امضا شد. در اواسط دهه ۱۹۳۰ به یکموزه مردم‌شناسی تبدیل شد. بعد از آن نیز به عنوان محل اقامت میهمانانرایش سوم بازسازی شد. این بنا در مه ۱۹۴۵ در پایان جنگ جهانی دوم، خسارت دید و در پایان دهه ۱۹۵۰ به کلی بازسازی شد. از سال ۱۹۵۷، دومین محل اقامت رسمی رئیس‌جمهور آلمان بود و جایگزینی برایویلا هامراشمیت در بن محسوب می‌شود. این بنا مجددا در سال ۱۹۶۷ بازسازی و نوسازی شد و ریچارد فن وایزسکر پس از متحدسازی آلمان، به محل اقامت اولیه ریاست جمهوری خود در سال ۱۹۹۴ برگشت.*

کاخ سفید (ایالات متحده)

معمار کاخ سفید در یک مسابقه برای طراحی کاخ در سال ۱۸۶۰ از بین ۹ طرح پیشنهادی، برگزیده شد. یکی از این طرح‌ها به صورت ناشناس، توسط توماس جفرسون ارسال شده بود. رئیس‌جمهور جرج واشنگتن، در شانزدهم جولای ۱۷۹۲ به محل شهر سفر کرد تا در این مورد تصمیمبگیرد. تصمیم او به عنوان یک مدرک واقعی ذخیره شده است. او سریعاطرح ‌ پیشنهادی جیمز هوبان، مرد ایرلندی ساکن چارلزتون در کارولینایجنوبی را تایید کرد. طرحی که هوبان ارائه داد، به طرز قابل توجهی برروی اولین و دومین پایه‌های خانه لینستر تاثیر گذاشت. کاخی وابسته بهمقامات دوک در دوبلین پایتخت ایرلند که هم‌اکنون محل مجلس ایرلنداست. ساخت این بنا با گذاشتن نخستین سنگ در ۱۳ اکتبر ۱۷۹۲ شروعشد. یادداشت‌های به جامانده از مامور عالی رتبه دولتی گماشته کلمبیا درساخت کاخ سفید مشخص می‌کند که پی ساختمان توسط عده‌یی از بردهها حفر شده است. فونداسیون ساختمان نیز توسط نیروی کار بردگانساخته شده است. ساختمان اصلی، تقریبا هشت سال زمان برد و مبلغگزارش شده ۲۳۳ میلیون و ۳۷۱ هزار دلار (۲/۴ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵) هزینه برداشت. هرچند که هنوز کامل نشده بود، اما در اول نوامبر ۱۸۰۰ کاخ سفید آماده بهره‌برداری شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.