نویسنده: علیرضا مجیدی

حقایقی خواندنی درباره فیلم دکتر ژیواگو – به مناسبت زادروز بوریس پاسترناک

بوریس پاسترناک شاعر بود و هیچ‌کس از او توقع رمان‌نویسی نداشت. اما در یکی از بدترین دوره‌هایی که کشور روسیه در تاریخ خودش تجربه کرده بود مشغول نوشتن رمانی شد که عملا تاریخچهٔ یک نسل استنسل انقلاب، نسل جنگ داخلی، نسل دورهٔ ترور و ارعاب استالینی. زمان دکتر ژیواگو حکایت‌گر زندگی پاسترناک و روشن‌فکران هم‌سنل […]