دسته: دانلود کتاب‌های ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «… که در اندیشه او هستی» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

مترجم: سعید سیمرغ دانلود کتاب «… که در اندیشه او هستی» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود اولین داستانهای آیزاک آسیموف – جلد سوم (ترجمه فارسی)

مترجم: سعید سیمرغ عنوان اصلی: The Early Asimov or, Eleven Years of Trying سال انتشار : ۱۹۷۲ دانلود اولین داستانهای آیزاک آسیموف – جلد سوم (ترجمه فارسی) با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود اولین داستانهای آیزاک آسیموف – جلد دوم (ترجمه فارسی)

مترجم: سعید سیمرغ عنوان اصلی: The Early Asimov or, Eleven Years of Trying سال انتشار: ۱۹۷۲ دانلود اولین داستانهای آیزاک آسیموف – جلد دوم (ترجمه فارسی) با فرمت PDF The Early Asimov-Vol. 2-PC Version دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود اولین داستانهای آیزاک آسیموف – جلد اول (ترجمه فارسی)

مترجم: سعید سیمرغ عنوان اصلی: The Early Asimov or, Eleven Years of Trying دانلود اولین داستانهای آیزاک آسیموف – جلد اول – با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «داستانهای بیشتر از بیوه مردان سیاه» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: سعید سیمرغ عنوان اصلی: More Tales of the Black Widowers سال انتشار: ۱۹۷۶ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «دنیای رباتها» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: حسن اصغری انتشارات شقایق عنوان اصلی: Robot Visions سال انتشار: ۱۹۹۰ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «آزازل» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: گیسو ناصری انتشارات شقایق عنوان اصلی این کتاب: Azazel سال انتشار: ۱۹۸۸ دانلود ترجمه فارسی کتاب «آزازل» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «رؤیای روباتها» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: حسن اصغری انتشارات شقایق عنوان اصلی: Robot Dreams سال انتشار: ۱۹۸۶ دانلود ترجمه فارسی کتاب «رؤیای روباتها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «جاذبه و جادو» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: محمد قصاع نشر افق عنوان اصلی کتاب: The Winds of Change and Other Stories سال انتشار کتاب: ۱۹۸۳ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «انسان دو قرنی و داستانهای دیگر» از ایزاک آسیموف (ترجمه فارسی)

مترجم: هوش آذر آذرنوش انتشارات سروش عنوان اصلی کتاب: The Bicentennial Man and Other Stories سال انتشار کتاب: ۱۹۷۶ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «باشگاه معما» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

مترجم: فرزانه طاهری انتشارات شقایق عنوان اصلی کتاب: Tales of the Black Widowers سال انتشار کتاب: ۱۹۷۴ دانلود ترجمه فارسی کتاب «باشگاه معما» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «المپیک کهکشانها» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

مترجم: محمد قصاع انتشارات شقایق عنوان اصلی این کتاب: Nine Tomorrows: Tales of the Near Future سال انتشار کتاب: ۱۹۵۹ دانلود ترجمه فارسی کتاب «المپیک کهکشانها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: و دو کاور دیگر: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «گذشته مرده» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: هوشنگ غیاثی نژاد انتشارات پاسارگاد عنوان اصلی کتاب: Earth Is Room Enough سال انتشار: ۱۹۵۷ دانلود ترجمه فارسی کتاب «گذشته مرده» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور چاپ نخست این کتاب: و یک کاور دیگر: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف
صفحه 1 از 3123 »