دسته: اقتصاد در تاریخ

بی‌ارزشی پول

بازی کودکان آلمانی با بسته‌های اسکناس، در هنگام اوج تورم