دسته: جنگ‌ها

در موزه: برخورد دو گلوله

برخورد دو گلوله- به جا مانده از جنگ گالیپولی