مرور رده

اجتماعی

طالع‌بینی حتی در فرانسه هم محبوبیت دارد

چـکیده:طالع‌بینی و مراجعه به طالع‌بینان در کشور فرانسه، رواج شگفت انگیزی دارد و البته این امر، مختص بـه افـراد عـادی و معمولی جامعه فرانسه نیست، بلکه نخبگان فرانسوی و از جمله، سیاست‌مداران نیز مشتریان پروپا قرص طالع‌بینان هستند و تـصمیمات مهم‌شان را با…