نوشته‌هایی در مورد:

ازدواج

آیا می‌دانید قبل از تصمیم به ازدواج باید به یک سواد عاطفی رسیده باشید؟!

نوشته: دکتر کلود استاینریافتن هـمسر خـوب مـشکل است. اکثر مردم فهمیده‌اند که نظام قدیمی سلطه‌گر/سلطه‌پذیر، که در آن معمولاً مرد ابتکار عمل را در دسـت می‌گیرد و زن از او پیروی می‌کند، دیگر منسوخ شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر آن اسـت که در پیوندهای…