مطالب جالب و خواندنی در مورد مجله گوهر

زنی که باعث مرگ روبسپیر-جلاد انقلاب فرانسه- شد: مـادام تالیئن

مقدمه: یک زمانی در کشور ما کتاب‌های تاریخی در مورد انقلاب‌ها، مثلا انقلاب ۱۹۱۷ روسیه یا انقلاب کبیر فرانسه فراوان خوانده می‌شدند. بعد وارد دوره‌ای شدیم که مردم آن نیاز سابق برای مرور دقایق تاریخی را از دست دادند. انقلاب‌ها همیشه دگردیسی‌های بنیادی ایجاد می‌کنند، به بانیان راستین خود و خیلی وقت‌ها آرمان‌های اولیه خود […]

جنبش اشکانیان در برابر یونانی‌ها

تسلط خـانمان بـرانداز اسـکندر مقدونی بر ایران که سرانجام به تأسیس دولت و سلسلهٔ حکمرانان بیگانهٔ سلوکی منجر گردید، یکی از حوادث دردنـاک تاریخ ایران بشمار میرود. در مدت تقریبا یک قرن که یونانیان در ایران فرمان مـیراندند، ایرانیان همواره به فـکر تـجدید حیات سیاسی خود، بر مبنای استقلال ملی، بودند. از آنرو در ایالتهای […]

معنی عبارت «هم خـدا را مـی‌خواهد هم خرما را» و ریشه آن

این ضرب المثل در مورد آنعده افراد حریص و طماع بکار می‌رود کـه از دو نـفع مغایر و مخالف یکدیگرسودمند گردند و حـاضر نـباشند از هـیچیک صرفنظر کنند. ایـنگونه افـراد از هر طریقی حتی اگـر بـه ضرر دیگران هم منتهی شود جلب نفع شخصی را از نظر دورنمیدارند. اصطلاح هم از توبره و هم از […]

معنی عبارت «زیر کاسه نـیم کـاسه‌ای است» و ریشه آن

اگـر کسی ظاهراً دست بکاری زند ولی در پردهٔ خفا و پنهانی بکاری دیگر مشغول باشد اصطلاحاً میگویند زیـر کاسه نیم کاسه‌ایست یعنی مطلب باین سادگی نیست و فریب و نیرنگی در کار است. بعضی‌ها عبارت بالا را بشکل و هـیئت کـاسه‌ای زیر نیم کاسه است میگویند و می‌نویسند که البته صحیح نیست زیرا پیداست […]

سـوداگران مرگ

یکی از پدیده‌های عصر حاضر، مسابقه تسلیحاتی بین قدرتهای بزرگ و کوشش آنان برای فـروش اسلحه به کشورهای مختلف جهان است. امروز فروش اسلحه نه‌تنها برای مقاصد سـیاسی و نظامی، بلکه به مـنظورهای اقـتصادی و کسب درآمد بیشتر انجام می‌گیرد. قدرتهای بزرگ، قسمتی از درآمدهای خود را از طریق معاملات اسلحه تأمین می‌کنند. ازسوی دیگر، […]

زندگی در خـارج از کـره زمـین

وجـود بشقابهای پرنده امری واقع و انکارناپذیر است. برخلاف آنچه تصور می‌رود مقامات نظامی امریکا و محتملا شوروی وجود اشیاء پرنده شناخته نشده را تأیید می‌کنند ولی اطلاعاتی را که در این زمینه بدست آورده‌اند مخفی نگاه مـی‌دارند. قـرائنی در دست است که نشان می‌دهد گزارشهای «کتاب بی» و «گوندون» که وجود بشقابهای پرنده را […]

چگونه در بین مردم محبوب شویم؟

در مورد اینکه چگونه کسی محبوب می‌شود و مورد توجه و احترام مردم قرار می‌گیرد، روانشناسان و دانـشمندان معروفکـتابها و مـقالاتی منتشر کرده‌اند و اغلب درین نکته متفق بوده‌اند که ممکن است اشخاصی نسبت بدیگران مهربان و خوشرفتار باشند و هیچگاه بد کسی را هم نخواهند ولی در میان مردم محبوبیت نداشته باشند. دکتر (مرل […]

کشور حیره در قلمرو شاهنشاهی ساسانیان

در دنیای قدیم، در دو سوی بحرالروم، دو دولت قادر و قاهر وجود داشت، کـه از لحاظ فسحت و وسعت آب و خاک و عدت و قوت لشکر و سپاه و عظمت و ابهت فرهنگ و تـمدن، پهلو بپهلوی هم می‌زد و در هـمهٔ شئون و وجوه زندگی بدیدهٔ حسادت و رقابت بهم می‌نگریست. از […]

چگونه «مارا» -مرد قدرتمند انـقلاب کـبیر فرانسه- به دست دختری کشته شد

روز سه‌شنبه ۹ ژویه ۱۷۹۳، دلیجانی در جادهٔ بین کائن ۲ و لیزیئو ۳ در حرکت بود. عـلیرغم هوای گرم طاقت‌فرسا، مسافران بگفتگوی با یکدیگر مشغول بودند. در میان آنان فقط دخـتر جوانی سکوت اختیار کـرده بـود و با آنکه مسافران میکوشیدند با او بگفتگو بپردازند از دادن پاسخ اجتناب میورزید. این مسافر انزواجو دوشیزه […]

خاطره‌ای از آندره مالرو

دکتر پرویز کاظمی آندره مالرو، وزیر مـشاور ژنـرال دوگـل، رئیس‌جمهور فرانسه، در امور فرهنگی بود که چندی پیش در هشتاد سالگی درگذشت و مرگ او موجب افسوس و دریـغ جهانیان شد. وی که از نویسندگان نامدار نیم‌قرن اخیر فرانسه است و شهرت جهانی دارد در جنگ دوم جـهانگیر، پس از فرار از بند اسارت آلمـانیها، […]

پدر صنعت نوین چاپ در ایران: مرتضی نوریانی

در این دو هفتهٔ اخیر، مطبوعات کشور، بمناسبت اعـطای نـشان و دیـپلم افتخار، بدوست عزیز القدر و مغتنم الوجود ما، آقای مرتضی نوریانی، موسس و بانی بنیاد نیکوکاری نـوریانی لقب «پدر صنعت نوین چاپ» باو داده‌اند و این لقب بر او زیبنده و برازنده و در حقیقت جـامه‌ایست رسا و تن‌چسب که بـر بـالای نام […]

بشقاب پرنده چیست؟

مجله هیستوریا – هانری دوران ترجمه دکتر هادی خراسانی پس از دومین جنگ جهانی، یعنی تقریبا سی سال پیش، نخستین بار درباره بشقابهای پرنده گـزارشهائی منتشر گردید. در بدو امر کسانی که مدعی رؤیت این‌گونه بشقابها بودند، مورد تـمسخر قرار می‌گرفتند و مشاهدات آنـان زائیـدهٔ توهم و تخیلشان تلقی می‌شد، ولی در نتیجهٔ افزایش تعداد […]

مـحکومان سـرخ‌پوش

ترجمه‌ای از مجله هیستوریا نویسنده: هنری گوبر مترجم دکتر هادی خراسانی حکومت‌های استبدادی در گذشته، مانند امروز، برای سرکوبی مخالفان خود، دادگاههای پوشالی تشکیل میدادند و متهمان را از حـق دفاع مشروع محروم میساختند. مثلا در دوران انقلاب کبیر فرانسه موقعی که روبسپیر رژیم مـعروف وحشت و اضطراب را برقرار سـاخت، قـانون مشهور ۲۲ پره […]
صفحه 1 از 512345 »