نوشته‌هایی در مورد:

کنترل تردد در بیمارستان

چالش های محدود سازی دسترسی در مراکز درمانی

رپورتاژ کنترل دسترسی در بیمارستان‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل امنیتی سازمان‌های پزشکی و درمانی به حساب می‌آید. در واقع محدودسازی طبقات در بیمارستان‌ها سبب جلوگیری از ورود غیرمجاز می‌شود.استفاده از راهکارهای کنترل تردد در بیمارستان سبب می‌شود که یک بیمارستان…