دسته: آگهی‌های قدیمی

آگهی‌های مطبوعاتی قدیمی: از ماشین تحریر المپیا تا تبلیغ خطوط هوایی اسکاندیناوری

این آگهی‌های قدیمی از شماره ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشریه تهران مصور انتخاب شده‌اند:

آگهی‌های مطبوعاتی قدیمی: از رادیو هرنیفن ۱۹۵۱ تا یدک‌کش اسپن

این آگهی‌های قدیمی از شماره ۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشریه تهران مصور انتخاب شده‌اند:

آگهی‌های مطبوعاتی قدیمی: از یخچال الکترولوکس تا نمایش کاروان روح

این آگهی‌های قدیمی از شماره ۳۰ فروردین ۱۳۳۰ نشریه تهران مصور انتخاب شده‌اند:

آگهی‌های مطبوعاتی قدیمی: از درمان سوزاک تا دوغ آبعلی

این آگهی‌ها از شماره دوم فروردین سال ۱۳۳۰ نشریه تهران مصور انتخاب شده:

آگهی‌های مطبوعاتی قدیمی: از تبلیغ خودروی موریس آکسفورد تا دوچرخه هرکولس

این تصاویر از شماره ۱۶ فروردین ۱۳۳۰ نشریه تهران مصور انتخاب شده‌اند: