ضایعات نافذ قلب: چاقوخوردگی یا برخورد گلوله

0

ضایعات نافذ یا سوراخ کننده قلب اغلب ناشی از برخورد چاقو یا گلوله هستند. جراحات مشابهی ممکن است در نتیجه فرورفتن تکه‌های استخوان یا دنده‌هایی که در ضربات غیر نافذ سینه می‌شکنند، رویمی‌دهند. ضایعات ایاتروژنیک نیز هنگام جاگذاری کاتترها و سیم‌های وریدیمرکزی رویمی‌دهند.

در سوراخ شدگی‌های ناشی از ترومای نافذ، بطن راست به دلیل موقعیت قدامی در قفسه صدری شایع‌ترین محل اصابت بوده و اغلب با پارگی کیسه پریکارد همراه است. علائم به اندازه زخم و ماهیت ضایعهیهم‌زمان پریکارد بستگی دارند. در صورت باز ماندن پریکارد، خون خارج عروقی وارد مدیاستن و حفره پلورال شده و باعث علائم هموتوراکس می‌شود. اگر خون‌ریزی محدود به پریکارد باشد، تامپوناد پریکاردی اتفاق می‌افتد. در این حالت، درمان شامل پریکاردوسنتز فوری و بستن محل زخم از طریق جراحی است، ضایعات نفوذی کوچک بطنی که با آسیب قلبی وسیع همراه نباشند با احتمال بقای بیشتری همراه‌اند. عوارض دیررس شامل پریکاردیت مزمن، آریتمی‌ها، تشکیل آنوریسم و نقص دیواره بین بطنی است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.