چگونه در بین مردم محبوب شویم؟

0

در مورد اینکه چگونه کسی محبوب می‌شود و مورد توجه و احترام مردم قرار می‌گیرد، روانشناسان و دانـشمندان معروفکـتابها و مـقالاتی منتشر کرده‌اند و اغلب درین نکته متفق بوده‌اند که ممکن است اشخاصی نسبت بدیگران مهربان و خوشرفتار باشند و هیچگاه بد کسی را هم نخواهند ولی در میان مردم محبوبیت نداشته باشند.

دکتر (مرل بنی) Merle Bonny – روانشناس معروف آمـریکائی پس از شش سال تحقیق دقیق علمی به این نتیجه رسید که برای بدست آوردن دوست یا رفیق خوب بجز داشتن حسن‌نیت و مهربانی باید صفاتی دیگر هم داشت. این ضرب المثل معروف که می‌گوید (اگـر دوسـتان خوب می‌خواهید باید خود شما یکی از آنان باشید) نیمی از حقیقت است زیرا بسیاری از مردم مهربان و با حسن نیت هستند که آشنایان و دوستان آنان را ترک و فراموش کرده‌اند. آنان بلند نظر و بـا ادب و غـمخوار مردم و رویهم رفته مردمان خوب بوده‌اند ولی با وجود این مورد محبت و علاقهٔ دیگران قرار نگرفته‌اند.

برای محبوب شدن در میان دوستان و جامعه، علاوه برداشتن یک یا چند صفت خوب، شخص باید خدمتی هم به افراد جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند انجام دهد و اگر خود او فرضاً یـک یـا دو عـیب هم مانند پرحرفی و یا نـظایر آن داشـته بـاشد چنانچه شخص مؤثر و خدمتگزار دیگران بود یعنی برای کمک بدیگران و گره‌گشائی از کار بیچارگان و درماندگان قدمی برداشت، در میان آنان محبوب می‌شود و مـورد تـوجه و احـترام قرار می‌گیرد. برای روشن ساختن این موضوع، نـظر روانـشناس معروف دیکری در خصوص امر تحصیل دو فرزند خود و پیش بینی زندگانی آینده آنان باختصار بیان می‌شود:

روانشناس نامبرده می‌گوید: پسـر او چـندان بـاهوش نیست کارهای درسی خود را با کوشش فراوان و زحمت زیاد انـجام می‌دهد. نمره‌های او در درسها برجسته نیست، بلکه در بعضی درسها ضعیف است، باوجود این یقین دارم که در آینده موفق خواهد بـود زیـرا سـردستهٔ شاگردان کلاس خود و محبوب‌ترین آنانست همیشه خرم و با نشاط و خیرخواه هـمه شـاگردان کلاس است اما این صفات دلیل کافی برای وجاهت او در میان شاگردان نیست علت اساسی محبوبیت او ایـن اسـت کـه همیشه مراقب پیش‌آمدهای ناگواری است که در مدرسه اتفاق می‌افتد تا بتواند دربارهٔ رفـقا و هـمدرسان خـود در مدرسه خدمتی یا کمکی انجام دهد و برای خوشی و راحت یا رفع گرفتاریها و بدبختیهای آنـان عـضوی مـؤثر و خدمتگزار باشد، برخلاف، خواهر او دختری باهوش و در میان شاگردان کلاس خود ممتاز و برجسته و مورد احـترام اسـت اما در بین آنان محبوبیتی ندارد. و با اینکه مؤدب و روشنفکر و باحسن نیت است مـا بـرای زنـدگانی اجتماعی مهارتی و استعدادی ندارد و برای انجمن شاگردان مدرسه یا دوستان خارج کاری صورت نمی‌دهد. تـکالیف مدرسه را خوب و کامل انجام می‌دهد اما در موضوعهائی که گاهی در کلاس مورد بحث و گـفتگو قـرار می‌گیرد نظری اظهار نمی‌کند. در میان بازی‌های مختلف خاموش و بی‌حرکت می‌ایستد، در هیچ کار جنبش یا ابتکار نـدارد. آمـوزگاران او میگویند در کارهای مربوط بانجمن شاگردان بی‌علاقه است شاگردان مدرسه هم باو تـوجهی نـدارند بـا توصیفی که از حالت روحیه و طرز رفتار و کردار این برادر و خواهر دارم اگر بگویم زندگی آیـنده بـرای پسـر من و رفقای او مشکل و طاقت فرسانیست تعجب نکنید زیرا او قابلیت و استعداد زندگی در جـامعه را بـیشتر از خواهرش دارد و خوشبخت‌تر خواهد شد. اما شک نیست که زندگانی آینده برای خواهر او باوجود داشتن هوش سـرشار و نـمره‌های عالی و اطلاعات زیاد پر زحمت و با دردسر خواهد بود امروز باید این عـقیده را کـنار گذاشت که گفته‌اند: برای کامیابی در زندگانی فـقط بـاید خـوشخو و مهربان و خوشرو بود. داشتن این صفات مـمکن اسـت شخص را سرشناس و معروف سازد و او را محتاط و عاقل بدانند و باصطلاح سنگین و متین و محترم بشمار آرنـد امـا هیجوقت او را محبوب مردم و اجتماع نـخواهند دانـست اما افـراد مـؤثر و خـدمتگزار نسبت بدوستان و مردم همیشه محبوب خـواهند بـود زیرا دارای صفات لازم مانند شجاعت و مهربانی و خدمت کردن بمردم از روی حقیقت و صـداقت هـستند. راز محبوبیت آنان همین است و گرنه عـالم بودن یاداشتن حسن نـیست و آرزو بـرای سعادت مردم بدون آنکه دریـن را قـدمی بردارند کافی نیست.

بطور خلاصه اگر می‌خواهید دوستانی بدست آورید و وجود بانفوذی بـاشید و مـحبوب قرار گیرید باید هر وقـت و بـهر قـدر بتوانید بدون مـزد یـا منت عملاً بمردم خـدمت کـنید. سعدی علیه الرحمه فرماید

بار درخت علم ندانم بجز عمل با علم اگر عـمل نـکنی شاخ بی‌بری علم آدمیت است و جـوانمردی و ادبـ ورنه ددی بـصورت انـسان مـصوری هر علم را که کـار نبندی چه فایده چشم از برای آن بود آخر که بنگری

و در جای دیگر فرموده است

صـاحبدلی ز مـدرسه آمد بخانقاه بشکست عهد صحبت اهـل طـریق را گـفتم: مـیان عـالم و عابد چه فـرق بـود تا اختیار کردی از آن این فریق را گفت: آن گلیم خویش برون میبر دز آب وین سعی می‌کند کـه رهـاند غـریق را

دانشمند روان‌شناس و عالم علم الاجتماع معروف دیـگر در خـصوص راز مـحبوب شـدن در جـامعه می‌گوید:

از چندین راه می‌توانید در دیگران نفوذ پیدا کنید یعنی محبوب آنان شوید و در نتیجه فکر و عقیدهٔ خودتانرا آسان‌تر به آنان بقبولانید و یا مشکلات خود را حل کنید و به بسیاری از مقاصد خـود برسید برای این منظور 9 دستور زیر را بکار برید زندگانی شما بهتر و پر فایده‌تر خواهد بود.

1-هرجا و با هرکس باشید آداب و رسومی را که در آن محل و نزد مردم محترم است رعایت بنمائید.

2-جامه و کفش و کـلاه و دسـت و روی و مو یعنی بطور کلی ظاهر خود را پاکیزه و آراسته و بمقتضای مقام نگاهدارید.

3-وقتی کسی راجع بخود یا چیزی که به آن علاقمند است سخن می‌گوید در خصوص خودتان یا چیزی که بـا آن عـلاقه دارید سخن نگوئید خاموش بمانید و گوش فرا دارید.

4-نسبت بدیگری و کارهای او از روی میل و رغبت و صداقت، محبت و مهربانی ابراز کنید ولی تاحدی که دربارهٔ کـارها و خـصوصیات زندگانی او جنبه تجسس و کنجکاوی نـداشته بـاشد.

5-نسبت بدیگری قدری که برای شما ممکن است اگر چه مختصر، مساعدت و کمک کنید بطوریکه خود را از این لحاظ بشما مدیون بداند. اما بخاطر داشـته بـاشید آنچه را که انجام دادن آن از تـکالیف شـما باشد کمک و مساعدت شمرده نمی‌شود.

6-صفات خوب یا توفیقی را که دیگری باسعی و زحمت زیاد بدست آورده و از آن بابت خوشحال است، با صداقت و حقیقت، نه از روی تملق و چابلوسی تحسین کنید.

7-اسم و لقب و عنوان یـا درجـات علمی و نظامی و امثال آن را که از گفتن یا نوشتن آن شخص خشنود می‌شود و ممکن است با زحمات زیاد بدست آورده باشد بزبان و قلم بیاورید زیرا ترک آن گاهی موجب رنجش یا دشمنی می‌شود و صـاحب آنـ تصور می‌کند شما عمداً به آن عناوین اهمیتی نمی‌دهید و یا قصد تحقیر او را دارید.

8-سعی کنید در اموری با دیگران منافع مـشترک پیدا کنید مانند شرکت در فوتبال یا ماهیگیری یا شکار حیوانات و یـا مـسافرت یـا قبول عضویت در انجمن‌ها و مجامع تفریحی و علمی و ادبی و مذهبی.

9-آنچه از همه دستورهای یاد شده مهمتر و برای بکار بـردن ‌ دسـتورهای دیگر لازم‌تر است، بدست آوردن اطلاعات کافی از روحیه و ذوق و سلیقهٔ دیگرانست اگر بوسیلهٔ تـحقیقات از حـالت روحـیه او قبلاً آگاه شوید و بدانید علاقه و میلش بچیست یا چه موفقیتی بدست آورده که مهم می‌شمارد بـهتر خواهید توانست سخنی بگوئید و کاری کنید که توجه قلبی او نسبت بشما جلب شـود و در او نفوذ پیدا کنید امـا بـاید مواظب بود که این تحقیقات و پرسشها به تجسس و کنجکاوی در زندگی خصوصی او منتهی نشود.


منبع: مجله گوهر , مرداد 1356


اگر خواننده جدید سایت «یک پزشک»  هستید!
شما در حال خواندن سایت یک پزشک (یک پزشک دات کام) به نشانی اینترنتی www.1pezeshk.com هستید. سایتی با 18 سال سابقه که برخلاف اسمش سرشار از مطالب متنوع است!
ما را رها نکنید. بسیار ممنون می‌شویم اگر:
- سایت یک پزشک رو در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.
-مشترک فید یا RSS یک پزشک شوید.
- شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید: صفحه تلگرام - صفحه اینستاگرام ما
- برای سفارش تبلیغات ایمیل alirezamajidi در جی میل یا تلگرام تماس بگیرید.
و دیگر مطالب ما را بخوانید. مثلا:

عکس‌های تاریخی که با دیدن آنها درمی‌مانیم که آنها واقعا در گذشته گرفته شده‌اند یا در یک آینده بهتر و…

گذشته بهتر بود یا آینده. این یک سوال باستانی است. معمولا ما تصور می‌کنیم که ترجیح دادن گذشته، تنها یک حس نوستالژیک خام است. چیزی که بن‌مایه فیلم نیمه‌شب در پاریس هم بود.اما گاهی ما پیش خودمان فکر می‌کنیم که این ترجیح و دوست داشتن، شاید…

عجیب ولی واقعی: چشم‌های این زن در این عکس آبی نیست! + ویدئو

در یک خطای دیداری بسیار جالب که به تازگی دین جکسون در تیک تاک منتشر شده، چهره عادی زنی را می‌بینیم که برخلاف ظاهر امر، چشمان او آبی نیست و در واقع حاکستری است.دین جکسون در زمینه ایجاد خطاهای دیداری، یک حرفه‌ای محسوب می‌شود. ویدئوی او در…

عکس‌های تصادفی که از شانس خوب عکاس مانند یک تابلو یا یک عکس خیلی حرفه‌ای شده‌اند

عکاس‌های حرفه‌ای گاهی ماه‌ها وقت صرف می‌کنند تا در زمان و مکان مشخصی حاضر باشند و تجهیزاتشان متناسب با نور و سرعت گذر سوژه و فاصله‌شان مناسب باشد تا یک عکس خوب بگیرند.اما گاهی شانس یا فرصت‌طلبی یا آمادگی ذهنی یک عکاس برای کادربندی مناسب…

نمونه‌هایی از وندالیسم – البته در شکل نسبتا خفیف آن

وندالیسم به عمل عمدی ایجاد خسارت، تخریب یا اسیب زدن به اموال، اغلب بدون هیچ دلیل یا توجیه قانونی اشاره دارد. این کار شامل اعمالی مانند رسم گرافیتی، برچسب زدن، خراشیدن، شکستن یا نقاشی روی سطوح، از جمله ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، فضا‌های عمومی…

همکاران سمی چه بلایی می‌توانند سرتان بیاورند + گالری عکس

همکاران شما ممکن است زیاد آدم‌های بدی به نظر نرسند و جلوه خارجی‌شان خیلی محبوب و موجه هم باشد. اما باید کسی مدتی نزدیک آنها کار کرده باشد تا بداند که چه بلایی سر زندگی و آسایش شما می‌توانند بیاورند. هیچ وسیله‌ای را نباید به آنها قرض داد و…

آیا چهره‌های مشهور، فرازمینی و بیگانه هستند؟! چرا چنین چیزهایی در شبکه‌های اجتماعی رواج می‌یابد +…

امروز صبح دوست گرانقدری ویدئویی از آنجلینا جولی را از یک صفحه اینستاگرام برای من فرستاد. در این ویدیو که ظاهرا از یک مصاحبه او انتخاب شده بود، روی چشم‌های او زوم می‌شد و این نکته القا می‌شد که چشمان او غیرطبیعی هستند و قرنیه و عنبیه او…
آگهی متنی در همه صفحات
دکتر فارمو /جراح تیروئید / پزشکا /تعمیر فن کویل / سریال ایرانی کول دانلود / مجتمع فنی تهران / دانلود فیلم دوبله فارسی /خرید دوچرخه برقی /خرید دستگاه تصفیه آب /موتور فن کویل / شیشه اتومبیل / نرم افزار حسابداری / خرید سیلوسایبین / هوش مصنوعی / مقاله بازار / شیشه اتومبیل / قیمت ایمپلنت دندان با بیمه /سپتیک تانک /بهترین دکتر لیپوماتیک در تهران /بهترین جراح بینی در تهران / آموزش تزریق ژل و بوتاکس / دوره های زیبایی برای مامایی / آموزش مزوتراپی، PRP و PRF /کاشت مو /قیمت روکش دندان /خدمات پرداخت ارزی نوین پرداخت / درمان طب / تجهیزات پزشکی / دانلود آهنگ /داروخانه اینترنتی آرتان /اشتراك دايت /فروشگاه لوازم بهداشتی /داروخانه تینا /لیفت صورت در تهران /فروش‌ دوربین مداربسته هایک ویژن /سرور مجازی ایران /مرکز خدمات پزشکی و پرستاری در منزل درمان نو / ثبت برند /حمل بار دریایی از چین /سایت نوید /پزشک زنان سعادت آباد /کلاه کاسکت / لمینت متحرک دندان /فروشگاه اینترنتی زنبیل /ساعت تبلیغاتی /تجهیزات پزشکی /چاپ لیوان /خرید از آمازون /بهترین سریال های ایرانی /کاشت مو /قیمت ساک پارچه ای /دانلود نرم افزار /

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.