سطوح سازمان‌یابی حیات چه‌ها هستند؟

0

۱-  یاخته پایین‌ترین سطح سازمان‌یابی حیات است. همه جانداران از یاخته تشکیل شده‌اند.

۲- تعدادی یاخته یک بافت را به وجود می‌آورند.

۳- هر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می‌شود؛ مانند استخوانی که در اینجا نشان داده شده است.

۴- هر دستگاه از چند اندام تشکیل شده است؛ مثلا دستگاه حرکتی از ماهیچه‌ها و استخوان‌ها تشکیل شده است.

۵- جانداری مانند این گوزن، فردی از جمعیت گوزن هاست.

۶- افراد یک گوند که در زمان و مکانی خاص زندگی می‌کنند، یک جمعیت را به وجود می‌آورند.

۷- جمعیت‌های گوناگونی که با هم تعامل دارند، یک اجتماع را به وجود می‌آورند.

۸- عوامل زنده (اجتماع) و غیرزنده محیط و تأثیر‌هایی که بر هم می‌گذارند، بوم سازگان را می‌سازند.

۹- زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می‌شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و پراکندگی جانداران مشابه‌اند

۱۰- زیست کره شامل همه زیست بوم‌های زمین است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.