با هم بخوانیم 83 سال پیش محمدعلی فروغی در مورد ایزاک نیوتن که امروز زادروزش است، چه مقاله‌ای نوشته شده بود

0

در مورد محمدعلی فروغی این مقاله یک پزشک را بخوانید.

امروز مصادف است با زادروز یکی از بزرگ‌ترین دانشندان دنیا -ایزاک نیوتن.

در مقاله‌‌ای که می‌خوانید و من سعی کردم رسم الخط آن را تغییر ندهم، در مرداد سال 1327، محمدعلی فروغی در نشریه ارمغان با ادبیات خاص آن روزگار، در مورد ایزاک نیوتن نوشته بود.


اسحاق نیوتن انگلیسی بسال 1643 میلادی در Woolsthorpe زاده و بسال 1727‌، در هشتاد و پنج‌سالگی، در لندن درگذشته است.

نیوتن را اگر از حکمای سده هفدهم بشماریم باعتبار این است که از بزرگترین علمای ریاضی و طبیعی است، و گرنه در مباحث اختصاصی فلسفه وارد نشده. ولی اکتشافاف او در علوم ریاضی و طبیعی بسیار مهم است. خاصه اینکه معلوماتی که او بدست داده ناچار در افکار فیلسوفان و دانشمندان تأثیر بزرک داشته. بنابراین حکمای پس‌از او در نظرهائی که نسبت به امور عالم پیدا کرده‌اند رهین منت تعلیمات او میباشند،

شغل مهم نیوتن کارهای علمی و استادی در دانشگاه کمبریج Cambridge و عضویت و ریاست انجمن سلطنتی علمی لندن بوده است. بعضویت پارلمان انگلیس نیز منتخب گشته و لیکن در این مقام اهمیتی درنیافته است. چندی هم بریاست ضرابخانهٔ انگلستان منصوب بوده است.

نیوتن در ریاضیات تصرفات چند دارد که از همه مهمتر اختراعی است شبیه بمحاسبهٔ جامعه و فاضله که لایب نیتس مخترع آنست. در اهمیت اختراع این دو حکیم آلمانی و انگلیسی هرچه بگوئیم کم است، و اگر کسی از آن آگاه نباشد چاره نیست جز اینکه بمعلم یا کتاب فنی مراجعه کند.

یکی دیگر از مهمترین آثار نیوتن که در علم کمتر چیزی باین اهمیت است کشف قانون جاذبهٔ عمومی عالم است 1 که معلوم کرد: جمیع اجزاء جهان از زمین و آسمان جاذب و مجذوب یکدیگرند و حرکات آنها همه منسوب باین علت است. و منشأ حرکات ماه و ستارهای آسمان همان امریست که سبب سقوط اجسام بر روی زمین و علت سنگینی آنها میشود. و قاعدهٔ این قوهٔ جاذبه را بدست داده است. و چون خوانندگان ما البته این قاعده را میداند و باهمیت آن در هیئت عالم برخورده‌اند حاجت بشرح و بیان نداریم.

هیمنقدر توجه میدهیم که از لفظ جاذبه که در این‌مورد گفته میشود نباید تصور کرد که حقیقت این امر جذب و انجذاب است، بلکه مانند خود نیوتن باید گفت: آنچه در عالم واقع میشود مثل اینست که اجسام جاذب و مجذوب یکدیگر باشند، حقیقت چیست نمیدانیم، آثار چنان است‌که میتوانیم چنین تعبیر کنیم.-در این سالهای اخیر درین محبث تحقیقاتی هم شده است که بیانش این جا اقتضا ندارد. در هرحال اکتشاف نیوتن این‌نظر را تأیید کرد که کلیهٔ جهان بمنزلهٔ یک دستگاه ماشینی است.

تأثیر و نتیجهٔ این اکتشاف در هیئت و نجوم و مکانیک (علم بقواعد حرکات و قوای محرکه) و کلیهٔ علوم طبیعی چه بوده؟ شرحش طولانی است و باید بمراجع مخصوص رجوع کرد.

یکی دیگر از آثار بزرک نیوتن تجزیهٔ نور و چگونگی رنگهاست که شرح آن نیز در این‌مورد مقتضی نیست. همینقدر گوئیم: تا زمان نیوتن از حقیقت نور و رنک تقریبا هیچ‌چیز معلوم نشده بود و هرچه در این باب گفته بودند بی‌مأخذ و واهی بود نیوتن معلوم کرد که: نور سفید و مخصوصا نور شمس مرکب از همهٔ رنگهاست، و رنگین بودن اجسام از آنست که نور خود شمس یا نورهای سفید دیگر چون بر جسم میتابد جسم بمقتضای ترکیب اجزای خود بعضی از رنگها را فرو میبرد و بعضی را پس میدهد و منعکس میکند، و رنگی را که پس میدهد بچشم ما میرسد و ما جسم را بآن رنگ را میبینم. و اینکه اجسام در تاریکی رنک ندارند از آنست که نور بر آنها نتابیده است تا رنگی بخود بگیرد وسیاهی بیرنگی است.

مرکب بودن نور سفید از رنگهای گوناگون و تجزیهٔ آن بواسطهٔ اسباب طبیعی یا صنعتی که نتیجهٔ اختلاف انکسار شعاع‌های نور است نیز در علم فیزیک (طبیعی) نتایج فوق العاده مهم داده است که البته خوانندگان از آن مسبوقند و از آنجمله کشفی است که بعدها در خواص اشعهٔ نور کرده‌اند که از آن‌رو میتوان پی بجود مواد برد در موردی که دسترس بخود آنها نیست مثلا. بواسطهٔ اشعهٔ نور ستارگان میتوان دانست که در آنها چه مواردی موجود است و همچنین از چگونگی نور ستارگان میتوان پی بچگونگی حرکات آنها برد و دانست که بما نزدیک میشوند یا دور میروند و بچه سرعت حرکت میکنند.

نیوتن گذشته از معلوماتی که بحساب یا بمشاهده و تجربه حاصل میکرد، قوه فرض و اظهارنظر نیز داشت چنانکه در باب حقیقت نور اظهار عقیده کرد که: ذرات خردیست که از جسم نورانی صادر میشود و بسرعت فوق العادهٔ در فضا سبز میکند و این فرض را فرض فیضان نور میگویند. ولیکن یکی دیگر از دانشمندان معاصر نیوتن یعنی هویگنس Huygens هلاندی در باب حقیقت نور فرض دیگری کرد که بدلائل چند در نزد علماء مقبول شد و بر فرض نیوتن ترجیح یافت. و آن این بود که: فضای عالم پر از مادهٔ رقیق لطیفی است موسوم به اثیر که آن بواسطهٔ اجسام نورانی مرتعش میشود و مانند آب دریاچه که از اثر باد به تموج در میآید در اثیر هم موجهای نور تشکیل میگردد و در فضا سیر میکند.-این فرض تموج تا چند سال پیش مسلم شمرده میشد ولی اخیرا بعضی از دانشمندان بدلائلی از آن عدول کردند و بفرض فیضان برگشتند. و بعضی هم رأئی اظهار کرده‌اند که جمع میان آن دو رأی میکند.

ضمنا خاطر نشان میکنیم که: در همین صدهٔ هفده‌هم بعضی از دانشمندان وسیلهٔ اندازه گرفتن سرعت سیر نور را نیز پیدا کردند و معلوم شد که هرچند سرعت سیرش فوق العاده است و لیکن انتقالش چنانکه بیش‌از آن فرض کرده بودند آنی نیست. و همین فقره هم در تحقیق احوال نور و حقیقت آن و بسیاری از مسائل دیگر علوم طبیعی مدخلیت تام پیدا کرده است.


(1) نیوتن برای ما دو قانون بزرک کشف کرد. یکی قانون جاذبه عمومی عالم است. دیگری اینکه: قوه جذب اجسام بقدر مربع بعد مسافت آنهاست. یعنی اگر جسمی از جسم دیگری دوبار بزرگتر است قوهٔ جذبش نیز دوبار بیشتر است. هرگاه بعد جسم خرد از جسم بزرک دوبار از مسافت نخستین بیشتر باشد جذب جسم بزرگ چهار بار کمتر میشود. و اگر بعد جسم خرد چهار بار بیشتر باشد جذب جسم بزرک شانزده‌بار کمتر میشود.

اگر خواننده جدید سایت «یک پزشک»  هستید!
شما در حال خواندن سایت یک پزشک (یک پزشک دات کام) به نشانی اینترنتی www.1pezeshk.com هستید. سایتی با 18 سال سابقه که برخلاف اسمش سرشار از مطالب متنوع است!
ما را رها نکنید. بسیار ممنون می‌شویم اگر:
- سایت یک پزشک رو در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.
-مشترک فید یا RSS یک پزشک شوید.
- شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید: صفحه تلگرام - صفحه اینستاگرام ما
- برای سفارش تبلیغات ایمیل alirezamajidi در جی میل یا تلگرام تماس بگیرید.
و دیگر مطالب ما را بخوانید. مثلا:

عکس‌های قدیمی از کلاس‌های تایپ دهه 1950 تا 1970 – زمانی که تایپ یک مهارت پایه بود و چه بسا با…

در تاریخ آموزش آمریکا، در یک برهه دبیرستان‌های آمریکا برای آموزش یک مهارت ضروری برای ورود به دنیای مدرن تجهیز شدند: تایپ کردن. ظهور کلاس‌های تایپ در دبیرستان‌های ایالات متحده، فصلی جذاب در تاریخی آموزش بود. شروع  آموزش تایپ را می‌توان در…

حجم‌ها و مجسمه‌های زیبا ساخته شده با صفحات کتاب‌های قدیمی

ما انسان‌ها استفاد تخیل هستیم، اما در موارد معدودی این تخیل‌های خود را به صورت نقاشی یا حجم، زنده می‌کنیم و در معرض تماشای دیگران قرار می‌دهیم. اِما تیلور، هنرمند مقیم بریتانیا، این تجربه را در مجسمه‌هایی از جنس کتاب به صورت باورنکردنی…

جورج اسپنسر میلت: مرگ دردناک به خاطر فرار از بوسیده شدن!

جورج اسپنسر میلت یک پسر 15 ساله که در ساختمان متروپولیتن لایف نیویورک در سال 1909 کار دفتری می‌کرد. در پانزدهمین سالگرد تولدش، همکاران زنش او را مسخره کردند و تظاهر کردند که در نظر دارند که برای هر سال زندگییک بار او ببوسند. میلت به شوخی از…

آیا ماری آنتوانت واقعاً گفته بود مردمی که در قطحی نان هستند، کیک بخورند؟! حقیقت درباره یکی از…

این یکی از بدنام‌کننده‌ترین داستان‌های تاریخ است: روایت این است که ملکه ماری آنتوانت وقتی شنید که دهقانان فرانسوی آنقدر فقیر شده‌اند که توانایی خرید نان ندارند، پاسخ داد: "بگذارید کیک بخورند." این افسانه برای قرن‌ها نقل شده است و به این…

وقتی به رویدادهای تاریخی مهم و مکان‌های مشهور از زاویه دید متفاوتی بنگریم (گالری عکس)

همیشه زاویه دید خیلی مهم است. ما در مورد برخی از رخدادهای مهم تاریخ، همیشه یک یا چند عکس شاخص در ذهنمان است، در صورتی که همان عکس‌ها پشت صحنه‌های جالبی داشته‌اند که از آنها غافل شده‌ایم. به صورت مشابهی روتین‌ترین عکس‌های از بناهای مشهور،…

Fotomat: یادآوری غرفه‌های پردازش عکس دهه 1980 آمریکا که با خودرو از کنار آنها می‌گذشتند و فیلم‌…

در دوران قبل از عکاسی دیجیتال و آپلود آسان عکس‌ها (در این دومی شک دارم که فعلا در ایران ساده باشد!)، یک راه حل جذاب و نوآورانه برای ظاهر کردن فیلم‌های آنالوگ وجود داشت:  Fotomat. در طول دهه 1980، این غرفه‌های پردازش عکس در سراسر آمریکا،…

آگهی متنی در همه صفحات
دکتر فارمو / تصفیه فاضلاب / آموزش تزریق ژل و بوتاکس / کمربند پلاتینر / کلینیک درمان دیابت / اسپیدکس / چاپ فلش / لاغری فوری / داروخانه اینترنتی آرتان / فروشگاه آنلاین زوجیم / خرید عسل طبیعی / زانوبند زاپیامکس / خرید ویلا در سیسنگان / زانوبند زاپیامکس / کلینیک زیبایی دکتر امانی رشت / کفپوش تاتامی / خرید جم فری فایر / شیشه اتومبیل / ساید چنل / کلاه کاسکت / درمانکده / ثبت برند / خرید سرور مجازی / حمل بار دریایی از چین / سایت نوید / دانلود فیلم دوبله فارسی / دانلود فیلم هندی / فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی شاواز / قیمت جاروبرقی وینسنت / تور اروپا ارزان / پزشک زنان سعادت آباد / محصولات زناشویی / لیوان حرارتی / ایمپلنت دندان / خرید گوشی با حکمت کارت / پی آر پی موثرترین درمان آرتروز زانو / دکتر فارغ پور - متخصص زنان / خرید خودنویس / خدمات پرداخت ارزی نوین پرداخت / سریال ایرانی کول دانلود / کلاه کاسکت / لمینت متحرک دندان / کاشت مو / دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش / فروشگاه اینترنتی زنبیل / خرید ساعت دیواری / ساعت تبلیغاتی / تجهیزات پزشکی / چاپ لیوان / خرید از آمازون / بهترین سریال های ایرانی / چاپ کلاه / کاشت مو / کاشت مو / پزشکا / قیمت ساک پارچه ای / تحلیل تکنیکال فارکس / سایت نوبت دهی دکتریاب / بهترین دکتر لیپوماتیک در تهران / تولید محتوا / دانلود نرم افزار / مجتمع فنی ونک / داروخانه آنلاین تینا /

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

•• 4 5