بیماری خواب چیست؟

0

بیماری خواب: از بیماری های مهمی است که در آفریقا، انسان و حیوانات را مبتلا می‌سازد. این عفونت بوسیله انگلی بنام تریپانوزوم ایجاد شده و توسط مگس تسه تسه که بومی بسیاری از نقاط مرکزی آفریقاست، حمل می‌شود.

انگل از طریق نیش زدن حیوان با انسان بیمار، به بدن مگس وارد و بدین ترتیب تریپانوزوم وارد معده مگس شده و شروع به تکثیر می نماید. آنگاه از طریق غدد بزاقی وارد دهان مگس می‌شوند و در این نقطه بشکلی در می آیند که قادرند انسان را مبتلا سازند.

هنگامی‌که مگس، انسان را نیش می‌زند، انگل ها به زیرپوست تزریق می‌شوند و یک جراحت کوچک بوجود می‌آید. در طی سه هفته تریپانوزوم ها واردگردش خون می‌شوند و از این زمان به بعد فرد دچار تب می‌شود که گاه قطع و دوباره ادامه پیدا می‌کند. اغلب لکه هایی بر روی پوست ظاهرشده و مغز اندکی متورم می‌گردد. در برخی نقاط آفریقا بیماری تا این حد پیشرفت کرده و سپس فرد بهبودی خود را باز می‌یابد.

ولی در رودزیا و مالاوی، بیماری به فرم حاد است. در طول مدت یک سال بتدریج علائم عفونت مغز و سردرد شدید در فرد ظاهر می‌شود، بیمار به آسانی هیجان زده شده و اعمالش غیر قابل کنترل می‌شوند، سپس مرحله بعدی فرامی‌رسد. شخص بسیار ساکت شده و به خواب فرو می‌رود و به همان حال باقی می‌ماند. بیماردارای تب است و عاقبت فلج شده و می‌میرد. دلیل بیهوش شدن فرد آن است که مهم‌ترین بخش بدن یعنی مغز و غشاء مغزی که مغز را می پوشاند، دچار عفونت می‌شود. عوامل زیادی برای عفونی شدن یا التهاب مغز که به آن آنسفالیت می‌گویند، وجود دارد. بیماری خواب آفریقایی یکی از شدیدترین فرم های آنسفالیت است.

مگس ناقل، انگل بیماری را به نسل بعدی خود منتقل نمی‌کند و بدین ترتیب اگر انسان با حیوان بیماری برای گزیدن وجود نداشت، بیماری خواب ریشه‌کن می شد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.