وزن زمین چقدر است؟

0

از آنجا که زمین در فضا معلق است و چگونگی تعیین وزن آن نمی‌تواند بمانند، دیگر اشیایی که بر کفه ترازو گذاشته می‌شوند باشد، وقتی از وزن زمین صحبت می‌کنیم منظور ما مقدار ماده تشکیل دهنده آن است، که این را جرم زمین می‌نامند و حدود ۶۶۰۰ تریلیون تن می‌باشد.

برای اینکه بدانید این عدد چقدر است در اینجا آمده است.

چگونه دانشمندان جرم زمین را بدست آورده‌اند؟

برای این منظور از این قانون عمومی که بر اساس آن هر دو جسم یکدیگر را جذب می‌کنند استفاده کرده‌اند، این امر علت پیدایش نیروی جاذبه است. به زبان ساده قانون جاذبه بیان می‌کند که دو شیء بوسیله نیرویی که بستگی به جرم و فاصله آن‌ها از یکدیگر دارد بسوی هم کشیده می‌شوند. اشیای بزرگ نیروی جاذبه بزرگتری دارند. هر چه اشیاء از یکدیگر دور باشند، این نیرو کوچکتر است. برای اندازه‌گیری وزن زمین بترتیب زیر عمل می‌شود:

وزنه کوچکی از یک ریسمان آویزان شده پس از تعیین موقعیت صحیح وزنه گلوله‌ای بوزن یک تن به وزنه آویخته شده نزدیک می‌شود. نیروی جاذبه‌ای که بین وزنه و گلوله بوجود می‌آید باعث می‌شود که وزنه کمی از حالت قائم منحرف شود. در واقع این مقدار کمتر از ۰.۰۰۰۰۰۲ میلیمتر است بنابراین می‌توانید ببینید که اندازه‌گیری با چه دقتی باید انجام شود.

بعد از این اندازه‌گیری دانشمندان می‌توانند از ریاضیات برای تعیین وزن زمین کمک بگیرند.

آن‌ها نیروی جاذبه زمین بر روی وزنه را اندازه‌گیری کرده و نیروی جاذبه گلوله یک تنی را بر روی وزنه آویزان نیز اندازه گرفته، تفاوت نسبی می‌تواند محاسبه شود و به آنها جرم زمین را نشان دهد.

این جرم از چه تشکیل شده. ! یک پوسته جامد سنگی وجود دارد، بعد از آن لایه‌ای وجود دارد که «جبه» پوششی نامیده می‌شود و از نوع سنگ‌های جامد می‌باشد و تا ۱۸۰۰ مایل پائین‌تر ادامه دارد.

بعد از آن داخلی‌ترین قسمت که هسته می‌باشد و در حدود ۲۱۰۰ مایل شعاع آن است. مواد هسته مایع بوده زیرا گرمای زیادی در مرکز زمین وجود دارد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.